Przejdź do treści
Parafialny Zespół CARITAS
Statut


Zgodnie z § 21 pkt 1 Statutu Caritas zatwierdzonego przez J. E. Ks. Bp Edmunda Piszcza, w dniu 4 marca 2005 r.,
znak 214/2005 oraz w oparciu o „Wskazania duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas” zaakceptowane
przez Komisję Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski w dniu 3 grudnia 1999 r., nadaje się niniejszy statut
Parafialnego Zespołu Caritas (PZC), dla jak najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.

Rozdział I
Powołanie i siedziba


§ 1

1. Parafialny Zespół Caritas powołuje Proboszcz Parafii i przedstawia do zatwierdzenia Caritas diecezjalnej.

    
Siedzibą PZC jest siedziba parafii.

2.
O powołaniu PZC Dyrektor Caritas informuje Biskupa Diecezjalnego.

3.
PZC jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji.

4.
PZC może zostać wyodrębniony podatkowo jako zorganizowana część parafii, zgodnie z obowiązującymi
    
przepisami prawa.

§
2

1.
PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej parafii, przy której został powołany.

2.
Obszarem działania PZC jest teren parafii, przy której został powołany. Dla skutecznego wykonywania misji i zadań PZC,
    
za zgodą Dyrektora Caritas możliwe jest rozszerzenie działalności poza obszar parafii.

Rozdział II
Misja i zadania


§ 3

1.
Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka,
    
wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu
    
na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

2.
PZC, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych
    
przez Caritas Diecezji.

3.
PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

§ 4

1.
Do zadań PZC należy w szczególności:

a)
krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;

b)
prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań
    
na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek,
    
niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów,
    
migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;

c)
pomoc społeczna;

d)
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
    
i kulturowej;

e)
działalność na rzecz mniejszości narodowych;

f)
ochrona i promocja zdrowia;

g)
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

h)
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

i)
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

j)
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

k)
działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

l)
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

m)
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

n)
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

o)
działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

p)
przeciwdziałanie patologiom społecznym;

q)
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające
     
rozwój demokracji;

r)
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

s)
działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów
    
i współpracy między społeczeństwami;

t)
promocja i organizacja wolontariatu.

2.
Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez:

a
) systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy,

b)
spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej,

c)
organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno - opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa,
    
wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas,

d)
organizowanie grup wolontariatu,

e)
prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,

f)
różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
   
dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej,
   
dla osób starszych.

3.
PZC informuje Dyrektora Caritas o podjętej współpracy z innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi
    
na terenie parafii i diecezji.

4.
PZC po uzyskaniu aprobaty Dyrektora Caritas może podjąć współpracę:

a)
z administracją publiczną,

b)
z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu
    
własnej katolickiej tożsamości.

Rozdział III
Władze PZC i ich organizacja


§ 5

Władzami PZC są:

1)
Przewodniczący,

2)
Zarząd,

3)
Walne Zebranie.

§ 6

1.
Przewodniczącym PZC jest Proboszcz lub upoważniony pisemnie jego pełnomocnik, którym może być
    
duchowny pracujący w parafii. O ustanowieniu pełnomocnika Proboszcz informuje Dyrektora Caritas.

2.
Przewodniczący odpowiada za całokształt działalności PZC przed Biskupem Diecezjalnym oraz Dyrektorem Caritas.

3.
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

a)
propagowanie misji i zadań PZC,

b)
zatwierdzanie programów działalności,

c)
zatwierdzanie członków Zarządu i członków zwyczajnych PZC,

d)
nadzór nad działalnością PZC,

e)
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu,

f)
składanie wniosku na Walnym Zebraniu o odwołanie Zarządu.

4.
W nadzwyczajnych sytuacjach, Przewodniczący PZC, działając w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezji,
    
może samodzielnie odwołać Zarząd PZC lub poszczególnych jego członków.

§ 7

1.
Zarząd PZC składa się z 3 - 4 osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Wiceprezesa przy 4 - osobowym
    
składzie Zarządu.

2.
Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie członków PZC, zatwierdza Przewodniczący PZC i akceptuje
    
Dyrektor Caritas.

3.
Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu po upływie kadencji Zarządu mogą być
    
ponownie wybrani na następną kadencję.

4.
Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.

5.
Prezes PZC zwołuje posiedzenia Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz w miesiącu
    
oraz zawsze ilekroć zachodzi potrzeba. W posiedzeniach ma prawo uczestniczenia Przewodniczący PZC.

§ 8

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a)
kierowanie działalnością PZC,

b)
rozporządzanie środkami materialnymi i finansami PZC w porozumieniu z Przewodniczącym,

c)
współpraca z Caritas Diecezji,

d)
przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członków,

e)
przygotowanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Diecezji
    
oraz Walnego Zebrania członków.

§ 9

1.
PZC reprezentuje Przewodniczący wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

2.
Na wniosek Przewodniczącego Dyrektor Caritas może upoważnić do reprezentowania PZC Prezesa
    
wraz z przynajmniej jednym członkiem Zarządu.

§ 10

1.
Walne Zebranie odbywa się przynajmniej raz w roku oraz zawsze wówczas, gdy zachodzi potrzeba. Zwołane prawidłowo
    
jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni PZC,
    
członkowie Zarządu oraz Przewodniczący.

2.
O zwołaniu Walnego Zebrania PZC informuje się w sposób zwyczajowo ustalony w danej parafii
    
dla ogłoszeń duszpasterskich.

3.
Walne Zebranie może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących PZC, a w szczególności:

a)
zatwierdza sprawozdanie Zarządu,

b)
rozstrzyga wnioski członków, o ile były uwzględnione w porządku obrad,

c)
wybiera członków Zarządu,

d)
na wniosek Przewodniczącego PZC odwołuje członków Zarządu,

e)
wnioskuje do Dyrektora Caritas o rozwiązanie PZC większością 3/4 głosów obecnych członków
    
uprawnionych do głosowania.

4.
Wszyscy członkowie mają równe prawo głosowania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział IV
Członkostwo w PZC


§ 11

1.
Członkostwo w PZC dzieli się na:

a)
zwyczajne – wolontariusze pracujący systematycznie dla realizacji misji Caritas, którzy złożyli deklarację
    
członka zwyczajnego,

b)
wspierające – osoby fizyczne lub prawne deklarujące swoją stałą miesięczną ofiarę finansową na wsparcie realizacji
    
misji Caritas.

2.
Z PZC mogą współpracować wolontariusze, którzy nie są członkami PZC, z zachowaniem odrębnych przepisów
    
dotyczących pracy wolontariuszy.

3.
Wszystkich wolontariuszy PZC obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osób, którym pomagają.

4.
Utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji członka PZC lub decyzji Przewodniczącego podjętej na wniosek
    
Zarządu PZC.

Rozdział V
Środki materialne


§ 12

PZC czerpie potrzebne do prowadzenia działalności statutowej środki materialne w naturze i gotówce z
różnych źródeł,
a w szczególności:

a)
dochodów z imprez (festyny, loterie, aukcje, zabawy),

b)
ofiar pieniężnych i w naturze,

c)
dotacji instytucji kościelnych i publicznych,

d)
darowizn, spadków i zapisów,

e)
funduszów parafialnych,

f)
własnej działalności gospodarczej,

g)
innych źródeł według praktyki parafialnej i diecezjalnej.

§ 13

1.
PZC posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.

2.
W karcie wzorów podpisów podpisy składają Przewodniczący i członkowie Zarządu PZC.

3.
Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku wymagany jest podpis Przewodniczącego i jednego z członków
    
Zarządu PZC.

§ 14

1.
PZC nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz zawierania innych umów,
    
z zastrzeżeniem pkt 2, bez pisemnej zgody Dyrektora Caritas.

2.
PZC ma prawo ubiegania się o dotacje na prowadzenie swojej działalności statutowej i zawieranie umów
    
z tym związanych, w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.

3.
Podjęcie działalności gospodarczej przez PZC wymaga pisemnej zgody Dyrektora Caritas, który nadaje
    
regulamin prowadzenia działalności gospodarczej przez PZC.

§ 15

1.
Okresem sprawozdawczym PZC jest rok kalendarzowy.

2.
W ciągu miesiąca od zakończenia roku sprawozdawczego PZC przesyła pełne sprawozdanie merytoryczne i finansowe
    
do Caritas Diecezji.

3.
Dyrektor Caritas lub osoba przez niego upoważniona, za zgodą Biskupa Ordynariusza, ma prawo kontroli majątku,
    
dokumentacji i gospodarki finansowej PZC w każdym czasie.

Rozdział VI
Dokumentacja działalności


§ 16

1.
PZC dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Caritas Diecezji,
    
a w szczególności poprzez:

a)
prowadzenie kartotek osób potrzebujących,

b)
ewidencję otrzymanych i przekazanych darów rzeczowych,

c)
prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej,

d)
prowadzenie protokołów spotkań,

e)
prowadzenie kroniki.

2.
Dokumentacja PZC, z wyjątkiem § 16 pkt 1e), pozostaje w całości do wyłącznego wglądu Przewodniczącego
    
i Zarządu PZC oraz Biskupa Diecezjalnego i Dyrektora Caritas lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3.
W przypadku realizowania przez PZC zadań zleconych przez administrację publiczną należy prowadzić dokumentację
    
wymaganą przez zleceniodawcę. Dostęp do dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania przysługuje podmiotom
    
wskazanym przez zleceniodawcę w umowie oraz podmiotom wymienionym w § 16 pkt 2.

4.
Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga szczególnego zachowania staranności i przestrzegania
    
w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych
    
w ramach dokumentacji PZC powinien być ograniczony.

5.
W przypadku prowadzenia przez PZC działalności gospodarczej należy spełnić wszystkie obowiązki nakładane
    
przez odpowiednie przepisy prawa, zarówno przy jej podejmowaniu, jak też prowadzeniu.

6.
Dokumentacja bieżąca i archiwalna PZC przechowywana jest w siedzibie parafii z zachowaniem przepisów
    
dotyczących dokumentacji parafialnej.

§ 17

1.
Prawo podpisywania umów przysługuje łącznie Przewodniczącemu i jednemu z członków Zarządu PZC,
    
zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszego Statutu.

2.
Wszelkie pisma, dokumenty i informacje PZC wychodzące na zewnątrz wymagają podpisu Przewodniczącego
     
i Prezesa PZC.

Rozdział VII
Formacja charytatywna i edukacja członków


§ 18

1.
Członkowie PZC mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego oraz dokształcania się
    
w dziedzinie pracy charytatywnej.

2.
Przynajmniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania członków PZC obejmujące:

a)
formację religijną,

b)
formację metodyczno - dydaktyczną,

c)
sprawy organizacyjne.

3.
Obowiązkiem członków zwyczajnych PZC jest uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych i szkoleniach
    
organizowanych przez Caritas Diecezji w celu doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia.
             
Rozdział VIII
Rozwiązanie PZC


§ 19

a)
z własnej inicjatywy,

b)
na wniosek Walnego Zebrania Członków PZC,

c)
na wniosek Przewodniczącego PZC.

§ 20

W razie rozwiązania PZC jego środki materialne przechodzą na działalność charytatywną, zgodnie z decyzją

o przeznaczeniu środków materialnych i finansowych podjętą przez Dyrektora Caritas.

Rozdział IX
Symbole i święta


§ 21

1.
PZC używa pieczęci o treści "Caritas Archidiecezji Warmińskiej Parafialny Zespół Caritas przy parafii
pw. Świętego Józefa i Matki Boskiej Częstochowskiej w Jedwabnie" i symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż,
z potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża
oraz białymi literami "Caritas", wpisanymi w stylizowany symbol serca.

2.
PZC ma prawo posługiwania się znakiem Caritas z zachowaniem odrębnych przepisów i zaleceń.

3.
Świętem patronalnym PZC jest Święto Miłosierdzia Bożego.

Rozdział X
Przepisy końcowe


§ 22

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podpisania
.

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści