Przejdź do treści
Małżeństwo


Przygotowanie do małżeństwa
Informacje dla narzeczonych
katolików, zamieszkałych w Polsce


1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego
    lub narzeczonej.
2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza. Przedstawiają:
    dowody osobiste i świadectwa chrztu św., wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami.
    Świadectwa powinny zawierać informacje dotyczące ewentualnego zawarcia małżeństwa i przyjęcia sakramentu
    bierzmowania. Wdowcy przedstawiają także kościelne świadectwa zgonu zmarłego współmałżonka.
3. Duszpasterz przeprowadza rozmowę z narzeczonymi i sporządza protokół na urzędowym formularzu. Celem rozmowy
    jest zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia
    małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła. Ustala się wstępnie termin ślubu i omawia sprawy
    związane z przygotowaniem do małżeństwa.
4. Zawarcie ślubu kościelnego związane jest z zawarciem związku cywilnego ze względu na cywilne skutki małżeństwa.
    Zalecone jest zawarcie małżeństwa w formie ślubu “konkordatowego”. W tym wypadku należy przed ślubem kościelnym
    przedstawić zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych o braku przeszkód
    do małżeństwa, wynikających z prawa polskiego. Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące; w tym czasie
    powinien być zawarty ślub "konkordatowy”. Narzeczeni mogą też zawrzeć związek cywilny, osobno,
    przed ślubem kościelnym; w takim wypadku mają przedstawić duszpasterzowi świadectwo z USC o zawarciu małżeństwa.
5. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w archidiecezji warmińskiej
    dziesięć spotkań oraz do trzech rozmów w parafialnej poradni rodzinnej. W związku z tym otrzymują od swego
    duszpasterza indeksy, w których poświadcza się udział w poszczególnych spotkaniach oraz wizyty w poradni
    rodzinnej. Indeksy przedstawia się przed ślubem przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.
6. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez trzy niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.
    Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w innej parafii kieruje duszpasterz, który sporządził protokół przedślubny.
7. Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, jeśli to możliwe, przystąpić do tego sakramentu
    przed zawarciem małżeństwa.
8. Sakrament małżeństwa wymaga od narzeczonych duchowego przygotowania i przyjęcia go w stanie łaski. Dlatego Kościół
    zobowiązuje narzeczonych, żeby przystąpili do sakramentu pokuty dwukrotnie: zaraz po zgłoszeniu do protokołu
    przedślubnego i przed ślubem.
9. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W uzasadnionych wypadkach można
    zawrzeć małżeństwo w innym kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją.
    Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego i ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni
    rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.
10. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni,
      w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu
      “konkordatowego” (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz - gdy zawierają małżeństwo
      poza własną parafią - licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego
      nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają także dowody osobiste.
11. Zgodnie ze zwyczajem, z okazji zawarcia małżeństwa składa się ofiarę pieniężną na funkcjonowanie Kościoła i utrzymanie
      osób pracujących w parafii. W wypadku ślubu na podstawie licencji, część sumy przeznaczonej na ten cel przypada
      parafii, która licencję wystawia.
12. Praktykujący katolicy zawierają małżeństwo podczas Mszy świętej, jeśli pozwala na to organizacja liturgii w świątyni.
      W przeciwnym razie małżeństwo błogosławi się poza Mszą świętą. Wykonywanie zdjęć i filmowanie podczas ślubu
      przez uprawnione osoby, a także miejsce składania życzeń, należy uzgodnić z ks. proboszczem.
13. Nie dopuszcza się sprawowania obrzędów zawarcia małżeństwa poza świątynią.


Katechezy przedmałżeńśkie


w Olsztynie:
1. Ośrodek Formacji Małżeńskiej - Instytut Kultury Chrześcijańskiej, ul. Kopernika 47
    Szczegóły: http://personahumana.pl/index.php?-b-osrodek-formacji-malzenskiej-b-,31
2. Spotkania Małżeńskie - Ośrodek w Olsztynie - więcej na stronie Spotkań Małżeńskich
3. Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka
    Początek w II czwartek miesiąca (wyłączając III, VII i VIII) o godz. 19:00 + spotkania w poradni rodzinnej
4. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
    W każdy wtorek o godz. 18:00 + spotkania w poradni rodzinnej
5. Parafia Świętego Jakuba
    W każdą środę o godz. 20:00 i czwartek o godz. 19:00 + spotkania w poradni rodzinnej
6. Parafia Świętego Józefa
    W każdą środę o godz. 17:00  + spotkania w poradni rodzinnej
7. Parafia Świętego Franciszka - w ramach duszpasterstwa akademickiego

W pozostałych parafiach terminy przygotowania do małżeństwa są ogłaszane każdorazowo.

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści