Przejdź do treści
Inne
Odpust


(por. KPK, kan. 992 - 997; Indulgentiarum Doctrina, Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. I, z. 2;
Enchiridion indulgentiarum (wyd. 4, lipiec 1999), Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. IX, z. 3)

1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny,
    odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła,
    który jako służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa
    i Świętych. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem)
    lub z rzeczą (np. różańcem).
2. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części
    lub w całości. Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi
    wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Mianowicie,
    zyskującemu odpust, Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej, ile on sam jej otrzymuje
    przez wykonanie dobrej czynności. Stąd, tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże
    osoba zyskująca odpust.
3. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty, zarówno cząstkowe,
    jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże, w momencie śmierci wierny może uzyskać
    odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie,
    chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone.
5. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienia
    trzech następujących warunków:
    1) spowiedź sakramentalna,
    2) komunia eucharystyczna,
    3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
6. Ponadto, wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej
    tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
7. Wypada, by komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się
    dzieło obdarzone odpustem.
8. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Natomiast po jednej
    komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
9. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz
    "Ojcze nasz" i "Zdrowaś". Pozostawia się wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z ich pobożnością.
10. Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem wymagane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
      to można go dokonać od południa dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.
11. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny wypełniając warunki określone w punkcie 5 i następujące dzieła
      obdarzone odpustem:
      1) adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny,
      2) pobożne przyjęcie - choćby tylko przez radio - Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i Światu,
      3) nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą - choćby tylko w myśli - za zmarłych
          (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
      4) pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża,
      5) udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy dni,
      6) publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego,
      7) publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla,
      8) w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, każdy kto pobożnie używa przedmiotu religijnego (krzyża,
           różańca, szkaplerza, medalika) poświęconego przez Papieża lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie Wiary,
      9) wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich zakończeniu,
     10) przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub udział w takiej pobożnej ceremonii,
     11) odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne uczestnictwo w niej,
     12) odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej jedną część,
           jednakże pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic,
           w publicznym odmawianiu tajemnice winny być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką,
           w odmawianiu prywatnym wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic),
     13) odnowienie przez kapłana w 25 -, 50 -, 60 - lecie święceń kapłańskich postanowienia wiernego wypełniania
           obowiązków swojego powołania, uczestniczenie w Mszy św. jubileuszowej,
     14) czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny,
     15) nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę",
     16) odmówienie w sposób uroczysty hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" w Wielki Czwartek,
     17) odmówienie tego samego hymnu w uroczystość Bożego Ciała,
     18) publiczne odmówienie hymnu "Ciebie Boże wielbimy" w ostatnim dniu roku,
     19) publiczne odmówienie hymnu "Przybądź Duchu" w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego,
     20) pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie erygowanymi, połączone z rozważaniem
          Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu
          wystarczy przechodzenie prowadzącego),
     21) pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i odmówienie "Ojcze nasz"
           i "Wierzę",
     22) pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odmówienie "Ojcze nasz"
           i "Wierzę",
     23) pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę" (odpust ten może być
           ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
     24) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w święta Założyciela i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę",
     25) udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej,
     26) odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu,
     27) pobożne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę"
           w: święto tytułu, jakiekolwiek święto nakazane, raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego,
     28) udział w świętych czynnościach sprawowanych w kościołach stacyjnych w Rzymie w określonych dniach roku
           zaznaczonych w Mszale Rzymskim,
     29) w momencie śmierci, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku
           wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania tego odpustu
           chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem.

© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2021 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
© Copyright 2013-2024 Rzymskokatolicka Parafia świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie – All Rights Reserved
Wróć do spisu treści